osnovni podatki

KS PREDOSLJE
Davčna številka: 40810062
Matična številka: 5031192000
Predoslje 34, 4000 Kranj
04 2042097
KS.Predoslje@kranj.si

Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 18.00 do 19.00.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Gašper Žbogar

Člani sveta krajevne skupnosti so:
….

zgodovina

Kraj ima bogato zgodovino, prvi zapis Predosel se pojavi leta 1453, prvotna gotska cerkev je bila zgrajena okoli 1530. Vas je delila svojo zgodovino z bližnjim posestvom gradu Brdo in njegovimi lastniki, plemiško družino Zois. Ime Predoslje izhaja iz imena pred-roslo, kar pomeni sotesko oziroma naravni most preko soteske. Vas zaznamuje lega nad sotesko Kokre.

Od leta 1851, kot vaška občina je imela pomembno vlogo gospodarskega središča, kjer so bili poleg številnih mlinov še mlekarna, trgovina in gostilne. Vas je dobila šolo leta 1860 ( stavba ob cerkvi ) in na mestu stare novo cerkev Sv.Siksta leta 1882.

Predoslje so danes pretežno stanovanjsko naselje in s sosednjo vasjo Suha tvorijo prostorsko in funkcionalno povezano mešano naselje v neposrednem zaledju predmestja Kranja.

Podobo nekdanje vasi je bistveno spremenila nova zidava tipskih družinskih hiš, še delujoče kmetije varujejo identiteto kraja in podobo kulturne krajine. Naselje je kljub širitvi ostalo strnjeno znotraj robov, ki jih določajo soteska Kokre na eni in značilni motiv ohišnic nekdanje vasi, razdeljene v proge. Posebnost kraja je tudi njegovo središče, ki je ostalo na robu naselja odprto v okoliško krajino. To je zaokrožen ambient v zelenju visokih dreves, ki ga tvorijo cerkev s pokopališčen, šola, župnišče, stara pristava in prostoren kulturni dom.

Načrtovanje si zamišljamo kot razvoj lokalnega življenje, ki bo sposobno izboljšati in razviti svoje okolje na svojstven način, po načelih , ki izhajajo iz specifičnosti lokalnih razmer in pogojev. Naselje mora razviti svojo blagovno znamko in izoblikovati celostno podobo kraja, s katero bo prepoznavno in konkurenčno na turističnem trgu.

Ena od prvenstvenih nalog v tej smeri je prepoznati posebnosti kraja kot skupno vrednoto in jo skupaj s še ohranjenim zgodovinskim izročilom oživiti ter zavarovati. Pomembno je, da lahko zavest o turističnem kraju poveže različne interese krajanov in še posebej različne poglede na prihodnost v skupno prizadevanje za krajevno identiteto, ki je lahko le javna dobrina in izraz celovite urejenosti kraja.

Najbolj dragocen razvojni vir kraja, od katerih bi lahko imela lokalna skupnost dolgoročno gledano največ koristi, je privlačna okoliška krajina. Pri tem mislimo predvsem na potrebe sodobnega človeka,

-ki ima vedno več razpoložljivega prostega časa,

-ki vedno bolj gibljiv in pohajajoč,

-ki se vedno bolj zaveda pomena ohranjenega naravnega okolja,

-ki se iz negotove sodobnosti ozira v preteklost in vrača k tradicionalnim vrednotam.

Vizija KS Predoslje je v sožitju stanovanja z ekološkim turizmom, ki je vezan na ekološko kmetovanje. Ekološki turizem ki v največji meri odgovarja tako željam izletnikov kot domačinov po čimbolj kvalitetnem in privlačnem okolju.

Ekološki turizem potrebuje neokrnjeno naravo, vzdrževano kulturno krajino in urejeno vaško okolje, da bi privabil izletnike na učne in rekreacijske poti, k raznim oblikam športnih dejavnosti, k ponudbi zdrave hrane, v starovaška prenočišča, h kmečkim opravilom in ogledom lokalnih šeg in običajev.

Glede na močno razvito kulturno in družabno dejavnost predvsem s pomočjo zelo uspešnih in priznanih društvih : Kulturno društvo Predoslje , Folklorna skupina Iskraemeco, skupine dejavne v okviru župnišča Predoslje, obeh gasilskih društev , športnega društva, strelskega društva in društva upokojencev, se razvoj krajevne skupnosti popolnoma obrača k opisanim ciljem.

Takoj je treba začeti s preurejanjem javnega prostora, cest in poti, kanalizacije, ureditev struge potoka Belca in javne razsvetljave, z odpravljanjem odlagališč, urejanjem informacijskega omrežja, začeti najprej z manjšimi olepšavami okolice in začeti prenavljati vaško središče kot kulturno znamenitost.

DVORANA KULTURNEGA DOMA IN OSTALI PROSTORI

Za povpraševanje po najemu dvorane v Kulturnem domu v Predosljah, nas kontaktirajte na: ks.predoslje@kranj.si

Za povpraševanje po najemu poslovnih prostorov v Kulturnem domu v Predosljah, nas kontaktirajte na: ks.predoslje@kranj.si